• 1 වන පාඩම. වෘත්ත

  වෘත්තයක්  කියන්නෙ මොනවග‍ෙ ද‍ෙයක් ද ලක්ෂයක් කියන්නේ ම‍ොකක්ද වෘත්තයක් මත ඇතුලත හා පිටත පිහිටීම කියන්නේ ම‍ොකක්ද කියලා මෙ පාඩම‍ෙන් අපි ඉග‍ෙන ගන්නවා

 • 6 වන ශ්‍රේණිය – ගණිතය

  1_Circles වෘත්ත

  අපි මුලින්ම බලමු වෘත්තයක් කියන්නෙ මොනවගේ හැඩයකටද කියලා. සරලව කිව්වොත් රවුම් හැඩයකට තමයි වෘත්තයක් කියල එහෙම නැත්නම් වෘත්තාකාර හැඩයක් කියල කියන්නෙ මේ වග […]

 • 6 වන ශ්‍රේණිය – ගණිතය

  1 වන පාඩම වෘත්ත Circles
  වෘත්තයක්  කියන්නෙ මොනවග‍ෙ ද‍ෙයක් ද ලක්ෂයක් කියන්නේ ම‍ොකක්ද වෘත්තයක් මත ඇතුලත හා පිටත පිහිටීම කියන්නේ ම‍ොකක්ද කියලා මෙ පාඩම‍ෙන් අපි ඉග‍ෙන ගන්නවා

 • Thanushka's profile was updated 11 months, 3 weeks ago

 • Thanushka became a registered member 11 months, 3 weeks ago