අපේ පුතාලා දුවලා ගෙදරින් පොඩ්ඩක් එලියට බැහැලා බැලුවොත් විවිධාකාර දේවල් දැකබලා ගන්න පුළුවන්. සත්තු, ගස්කොළං, පැළෑටි වගේ එක එක ඒවා. අපි ඒකට කියනවා පරිසරය කියලා. ඉතිං අපි මේ පාඩමෙන් බලන්නේ පරිසරයේ තියෙන දේවල් ගැන.

Enter full description of the course.

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

0
1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • UNLIMITED ACCESS
  • Course Badge
  • Course Certificate
7 STUDENTS ENROLLED

Related Courses Widget

TOP RATED LESSONS

Lessons Reviews

Let’s follow the right path

Haripaara – හරි පාර

Haripaara.com is a online learning platform that helps students to learn school subjects.
Contact Us – 0741 626 886 | info@haripaara.com

Course Categories

subscribe from

top
© O-market - All rights reserved. 2021