1 වන පාඩම. වෘත්ත

වෘත්තයක්  කියන්නෙ මොනවග‍ෙ ද‍ෙයක් ද ලක්ෂයක් කියන්නේ ම‍ොකක්ද වෘත්තයක් මත ඇතුලත හා පිටත පිහිටීම කියන්නේ ම‍ොකක්ද කියලා මෙ පාඩම‍ෙන් අපි ඉග‍ෙන ගන්නවා

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

0
1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 0
  • Course Badge
  • Course Certificate
6 STUDENTS ENROLLED

Related Courses Widget

TOP RATED LESSONS

Lessons Reviews

Let’s follow the right path

Haripaara – හරි පාර

Haripaara.com is a online learning platform that helps students to learn school subjects.
Contact Us – 0741 626 886 | info@haripaara.com

Course Categories

subscribe from

top
© O-market - All rights reserved. 2021