02 වන පාඩම. ආදි මිනිසා

අපගේ නිවහන පෘථිවියයි. මේ පුදුමාකාර පෘථිවිය අපගේ ලොකයයි. අප කගෙත් නාවතැන මේ අපේ පෘථිවියයි. මිනිසුන් විතරක් නොවෙයි සියලුම සතුන් ගෙත් නිවහන මේ පෘථිවියයි. ඒ විතර ද මේ අපි දකින සියලුම ගස්, වැල්, මල් වැනි සියලුම ශාකවල නිවහන මේ පෘථිවියයි. ඒ සියලුම දෙනාට අවශ්ය ආහාර හා අනෙක් දෑ ලබා දෙන්නේ ද පෘථිවියයි. මේ පෘථිවියේ ජිවත් වෙන විවිධ සතුන් හා ගහකොළ විවිධාකාර වෙනස් කම් වලින් පිරිලා. ඒ වෙනස්කම් සමහරක් ඇති වුනේ පෘථිවියේ නොයෙකුත් තැන්වල ඇති පරිසරයේ වෙනස්කම් නිසායි. පෘථිවිය මිනිසාටත් , සතුන්ටත් හා ගහකොළටත් එක සේ බලපෑවේ ය. එම නිසා අපි ජිවත් වන පෘථිවිය ගැන යම්තාක් හෝ ඉගෙන ගැනීම අප හා කාටත් වැදගත් වෙනවා. ඉතිං මේ පාඩමේන් අපි ඉගෙන ගන්නේ පෘථිවිය නිර්මාණය වීම හා ඒ මත ජිවීම් බිහි විමට අදාළ කරුණුයි. මෙම සියලු කරුණු අධ්‍යාපන ප්රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව ප්රකාශයට පත් කළ ඉතිහාසය 6 ශ්රේණිය පෙළ පොතේ 2වන පාඩම මත පදනම් වෙනවා.

Enter full description of the course.

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

0
1 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
  1. Nice and simplified

COMING SOON
  • COMING SOON
  • UNLIMITED ACCESS
  • Course Badge
  • Course Certificate
3 STUDENTS ENROLLED

Related Courses Widget

TOP RATED LESSONS

Lessons Reviews

Let’s follow the right path

Haripaara – හරි පාර

Haripaara.com is a online learning platform that helps students to learn school subjects. We help thousands of students to understand well the lessons they learn at school.

Course Categories

subscribe from

top
© O-market - All rights reserved. 2020