ඕනෑම පාඩමක් නොමිලේ ලබා ගැනීම සඳහා “coupon”ලබාගැනීමට හැක.

විස්තර සදහා අප‌ෙ Facebook  පිටුව හරහා සම්බන්ධ ව‌ෙන්න

Haripaara-Facebook

The best way of learning

Join us

Start a free trial

Popular lessons

{"post_type":"course","course_style":"random","featured_style":"course3","grid_columns":"clear4 col-md-3","gutter":"15","grid_number":"6","grid_excerpt_length":"200","grid_link":"1"}

Register as an instructors. ගුරුවරයෙක් ‍ව‍ෙන්න.

Hurry before the time expires. ඉක්මන් කරන්න.

Days
Hours
Minutes
Seconds

  • Name (required)

    This field can be seen by: Everyone

  • Register

Let’s follow the right path

Haripaara – හරි පාර

Haripaara.com is a online learning platform that helps students to learn school subjects. We help thousands of students to understand well the lessons they learn at school.

Course Categories

subscribe from

top
© O-market - All rights reserved. 2020